Loading

wait a moment

Quan hệ giữa đơn vị giám sát, chủ công trình và nhà thầu

Điều 19 rrước khi đơn vị giám sát thục thi giám sát, chủ công trình phải thông báo bằng văn bán cho nhà thầu nội dung giám sát, tên kỹ sư giám sát trưởng và quyền hạn được giao. Kỹ sư giám sát trưởng phải kịp thời thông báo nhà thầu bằng hình thức văn bản quyền hạn có liên quan mà kỹ sư giám sát được giao. Nhà thầu phải tiếp nhận giám sát của đơn vị giám sát. đồng thời tạo phương tiện đc triển khai công tác đó cung cấp tài liệu kinh tế kỹ thuật như ghi chép ban đẩu. ghi chép kiếm nghiệm theo yêu cầu.

Điều 20 Trong quá trình thực thi giám sát, kỹ sư giám sát trướng phải định kỳ báo cáo tình hình công trình với chu công trình. Không được chú công trình giao quyển, kỹ su giám sát trướng không co quyền tự thay đổi hợp đồng bao thầu công trình mà chú công trình đã kv với đơn vị thiết kế và nhà thầu. Vì những nhân tố không thê dụ kiên hoặc bất khá kháng, kỹ sư giám sát trưởng khi thấy rang cần phái thay đổi hợp đồng bao thầu công trình, phải kịp thời để xuất kiến nghị với chủ công trình, giúp chủ công trình và nhà thầu bàn bạc thay đoi hợp đồng bao thầu công trình.

Điều 21 Bất kỳ tranh chấp nào xẩy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng bao thầu công trình của chú công trình và nhà thâu, phai giao cho kỹ sư giám sát trưởng giải quyết. Sau khi kỹ sư giám sát trướng nhận đuợc yêu cầu giải quyết, trong vòng 30 ngày phải thông báo cho hai bên bằng văn bản nội dung ý kiến xử lý.

Nếu hai bên hoặc một bên nào đó không đồng ý với ý kiến cua kỹ sư giám sát trưởng, trong vòng 15 ngày, có thế trực tiếp yêu câu cơ quan chú quản xây dựng địa phương giải quyết. Qua giải quyết ý kiến vẫn không thống nhất, có thể mời cơ quan trọng tài hợp đồng kinh tê địa phương phân giải.

Điều 22 Giám sát xây dựng công trình là hoạt động phục vụ có trả công. Tiền công và biện pháp chi trả, do đơn vị giám sát và chủ công trinh bàn bạc xac định dựa vao nội dung giám sát được uỷ thác và mức độ công tác, đồng thời ghi vào họp đồng uỷ thác. Cách chi trá tiền công giám sát xây dưng có mấy cách sau:

(I) Theo tiền lương chi cho nhân viên phục vụ và chi phí quan ly;
(II) Theo tỷ lệ nhất định của giá thành công trình giám sát;
(III) Bao thầu chi phí;
(IV) Các cách chi khác.

Tiền công giám sát được ghi trong chi phí quản lý của chủ công trình hoặc trong mục chi phí giám sát ghi trong tổng khái toán công trình.