Loading

wait a moment

Quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng

Điều 7 Cơ quan chủ quản hành chính xây dựng phải tăng cường quản lý đối với cấp bậc tư cách của đơn vị khảo sát thiết kế , thi công, giám sát, sản xuất cấu kiện, quản lý giấy phép sản xuất và phạm vi nghiệp vụ, kiểm tra hoạt động công việc của các đơn vị trong phạm vi cấp bậc tư cách và nghiệp vụ cho phép.
Tăng cường thẩm tra đối với chú công trình cùng vói năng lực kỹ thuật, quán lý kinh tê tương ứng với hạng mục công trình giao thầu và năng lực lập hồ sơ mời thầu với tố chức mở thầu, xét thầu, chọn thâu. Nếu chủ công trình không có đú năng lực trên, phải uỷ thác đơn vị giám sát xây dựne hoặc tư vấn làm thay.

Điều 8 Thực hiện chế độ giám sát chất lượng công trình xây dựng. Tất cả các công trình công nghiệp, giao thông và dân dụng, thị chính cóng cộng (bao gồm công trình thực thi giám sát) xây mới, mở rộng, cái tạo và sán xuất cấu kiện đều phải do tổ chức giám sát chất luợng thành phố hoặc chuyên ngành mà cơ quan chủ quản hành chính xây dựng hoặc cơ quan chủ quản hành chính công nghiệp, giao thông của Chính phú giao quyền thực thi giám sát chất lượng.

Điều 9 Cơ quan giám sát kiểm tra chất lượng công trình xây dựng phải có điều kiện và năng lực giám sát kiểm tra tương ứng, sau khi cơ quan chủ quản hành chính xây dựng chính quyền nhân dân cấp tính trở lên, cơ quan chú qúản hành chính công nghiệp, giao thông của Chính phủ hoặc cơ quan được uỷ quyền kiểm tra đạt yêu cầu, mới có
thê đám nhiệm nhiệm vụ giám sát kiểm tra chất lượng công trình xây dựng.

Điều 10 Đối với chất lượng công trình, Nhà nước thực hiện ché độ giám sát kiểm tra, lấy kiếm tra điểm làm phương thức chứ yéu. Phương thức kiểm tra điếm do cơ quan chú quản hành chính xây dựng của Chính phủ thống nhất quy hoạch và tổ chức. Cơ quan chú quán hành chính công nghiệp, giao thông của Chính phủ và cơ quan chú quản hành chính xây dựng chính quyền nhân dân cấp huyện trở lên tố chức kiểm tra điểm trong chuyên ngành cua mình và trong khu vực hành chính của mình. Kết quả kiểm tra điếm chất lượng công trình phải được công bố.

Điều 11 Thực hiện tính giá theo chất lượng đối với công trình xây dựng. Đối với công trình mà chất lượng đạt được loại tốt, thực hiện theo giá ưu đãi; Đối với công trình mà không đạt được yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia hoặc cấp bậc tương ứng đã qưy ‘định trong hợp đồng, phải khấu trừ giá bao thầu với mức độ nhất định.

Điều 12 Dựa vào quy định có liên quan của Nhà nước, thực hiện rộng rãi chế độ chứng nhận hệ thống chất lượng xí nghiệp. Xí nghiệp căn cứ vào nguyên tác tự nguyện, có thê xin cơ quan chú quản hành chính xây dựng của Chính phủ hoặc cơ quan chứng nhận được uý nhiệm để chứng nhận hệ thống chất lượng xí nghiệp. Qua chứng nhận đạt yêu cầu, cơ quan chứng nhận cấp giấy chứng nhận hệ thống chất lượng xí nghiệp cho xí nghiệp đó.

Điều 13 Dựa vào quy định có liên quan của Nhà nước, thực hiện rộng rãi chế độ chứng nhận chất lượng sản phẩm đối với vật liệu và thiết bị quan trọng. Qua chứng nhận đạt yêu cầu, cơ quan chứng nhận cấp giấy chứng nhận chất lượng, cho phép xí nghiệp đóng dấu chứng nhận chất lượng sản phẩm trên sản phẩm hoặc trên bao gói sản phẩm. Đơn vị sử dụng qua kiểm nghiệm phát hiện sản phẩm chất lượng không đạt yêu cầu, có quyền kiện cơ quan chứns nhận chât lượng sản phẩm.
Đối với vật liệu xây dựng, thiết bị chưa được chứng nhận chất lượng sản phẩm, cơ quan chú quản hành chính xây dựng tinh, khu tự trị, thành phố trực thuộc có thể giói thiệu sử dụng.

Điều 14 Chất lượng công trình xây dựng phải kiêm tra đánh giá, dựa theo yêu cầu chất lượng mà tiêu chuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn ngành quy định, công trình chưa qua kiểm tra đánh giá hoặc kiểm tra đánh giá không đạt yêu cầu không được đưa vào sử dụng.

Điều 15 Người sir dims có quyển truy hoi đơn vị thiêt ké. thi công vé các vấn đề chất lượng cõng trình xây dựng; phán ánh cho cơ quan chú quán hành chính xây dựng, các đơn vị hoặc các ngành có liên quan có trách nhiệm xử lý.

Điều 16 Tổ chức xã hội báo vệ quyền lợi cùa người tiêu dùng có thê kiến nghị các đơn vị hoặc cơ quan phụ trách xử lý vấn đề châl lượng công trình xây dựng mà người sử dụng phán ánh, ủng hộ người sử dụng khởi tố ỏ’ Toà án Nhàn dân đối vói những tổn thất gây nên do chất lượng công trình.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng