Loading

wait a moment

Quản lý tin tức giám sát công trình xây dựng

1. Dòng tin tức:

Từ quan điểm của khống chế luận, giám sát là một quá trình thu thập, truyền tải, gia công, phán đoán, quyết định của một tin tức. Tất cả các hoạt động trong bất kỳ một quá trình xây dựng hạng mục xây dựng nào đó.

Quản lý tin tức giám sát công trình xây dựng 1
Sơ đồ hoạt dộng xây dựng hạng mục

Quá trình giám sát tồn tại ba dòng tin tức, Một là dòng tin tức từ trên xuống dưới, hai là dòng tin tức từ dưới lên trên, ba là dòng tin tức giữa các bộ phận. Ba dòng tin tức này đểu cần thông thoát.

Quản lý tin tức giám sát công trình xây dựng 1

Sơ đồ dòng tin tức giám sát

Dòng tin tức là song hướng, phải có sự quay trò’ lại của tin tức. Trong quá trình giám sát, phải dùng phương pháp tốt phản hồi của tin tức, đồng thời phải chú ý mấy điểm dưới đây:
– Sự quay trở lại của tin tức phải xuyên suốt toàn bộ quá trình giám sát hạng mục, chỉ dựa vào một lần quay trở lại, không thể một lần giải quyết xong tất cá các vấn đề ;
– Tốc độ quay trở lại phải nhanh hơn tốc độ thay đổi của khách thể, việc hiệu chinh cần kịp thời;
– Cố gắng làm được phản hồi sớm, phải có tính dự kiến đối với sự phát triển thay đổi của khách thể.

2. Quản lý tin tức giám sát:

Quan lý tin tức ciáin sát có thê tiến hành theo các bước sau:
– Lập sơ dồ kết câu dòng tin tức (phán ánh quan hệ tin tức giữa các bộ phận, giữa các đơn vị cùng tham gia).
– Lập sơ đồ dường di của dòng quán lý tin tức.
– Lập báng mục lục tin tức (bao gồm tên tin tức, người cung cấp tin tức, thời gian cung cấp, người nhận tin tức, hình thức tin tức).
– Lập chế độ hội nghị (bao. gồm tên hội nghị, ne ười chủ trì, người tham gia, thời gian cử hành hội nghị).
– Hệ thống mã hoá tin tức.
– Dựa vào bốn vấn để đầu tư, tiến độ, chất lượng, hợp đồng để tổ chức tin tức, lập các hệ thống tin tức chi tiết tương ứng.
– Lập chế độ thu thập, chỉnh lý, báo quán tin tức.
Nội bộ tổ chức giám sát phải lập chế độ kiện toàn thu phát tài liệu, để nâng cao trình độ quản lý công trình.
– Các văn bản của cấp trên, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, chủ công trình, hoặc các văn bản mà kỹ sư giám sát ký chuyên cho các đơn vị thi công hoặc chủ công trình đểu cần đánh số, đồng thời đăng ký vào văn bản thu phát;
– Văn bản thu phát cần bố trí thống nhất, điền diêm số thứ tự và ngày thu phát văn bản;
– Văn bản thu phát phải có thú tục ký. Văn bản nhận phái có ký tên của người nhận và người bảo quản, vãn bản phát đi phái có chữ ký của người có liên quan của đơn vị nhận ký tên.
– Tài liệu kỹ thuật phải chinh lý theo các mục sau:
+ Bàn giao đủ tài liệu;
+ Kiểm nghiệm chất lượng vật liệu và sán phẩm;
+ Báo cáo thí nghiệm thi công;
+ Nhật ký thi công;

3. Đặc điểm quản lý tin tức giám sát

– Các hệ thống chi tiết của hệ thống quán ]ý tin tức giám sát đều tồn tại các loại tin tức sán xuất, kỹ thuật, kinh tế, nguồn vốn, nhưng trọng điểm khác nhau, chính phụ khác nhau, các hệ thống chi tiết có tính độc lập tương đối.
– Hệ thống quản lý tin tức giám sát vừa cần phải có khối lượng lớn số liệu tức thời, vừa cần phải có khối lượng lớn số liệu cũ. Trong thời kỳ trước khi xây dựng, đòi hỏi có nhiều số liệu cũ, dùng để nghiên cứu tính khá thi, trong thời kỳ xây dựng càng cần nhiều số liệu tức thời để kịp thời điều chỉnh và khống chế quá trình. Vì vậy, với các thời kỳ khác nhau, đòi hỏi những tin tức khác nhau.
– Các cấp giám sát khác nhau, các cương vị giám sát khác nhau, cũng có những yêu cầu về tin tức khác nhau, như chủng loại tin tức, độ chính xác của tin tức, nguồn tin tức.
– Quản lý tin tức giám sát có tính hiệu quả tức thời mạnh, tính hệ thống mạnh.