Loading

wait a moment

Quản lý tư cách đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài

Điều 16 Lập đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài, phía hợp doanh Trung Quốc hoặc phía hợp tac Trung Quốc trước khi chính thức nộp hợp đồng, chương trinh lập đơn vị giam sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài cho cơ quan xét duyệt có liên quan, theo quan hệ lệ thuộc phải trước tiên xin thẩm tra tư cách ơ cơ quan quán lý tu cách theo quy định cùa điều 6 trong bản Biện pháp này; qua thẩm tra phù hợp 1-3 mục tiêu chuẩn mục (I), (II), (III) thuộc khoán 2 điều 8 ban Biện pháp này, cơ quan quản lý tư cách cấp “Giấy phê duyệt thẩm tra tư cách lập đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài”.
“Giấy phê duyệt thẩm tra tư cách lập đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài”, là hồ sơ bắt buộc của cơ quan có liên quan xét duyệt phê duyệt đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài.

Điều 17 Đơn xin phê duyệt tư cách đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài, ngoài tài liệu phải giao nộp theo quy định của điều 7 bản Biện pháp này, còn cần phái nộp các tài liệu sau của phía hợp doanh nước ngoài hoặc hợp tác nước ngoài:

(I) Chứng chí hành nghề và các tài liệu có liên quan mà nhà đương cục có liên quan ở nước đó cấp;
(II) Bảng tài sản, nhân viên chuyên môn, trang thiết bị kỹ thuật trong 3 nãm gần đây;
(III) Quá trình và thành tích nghề nghiệp đảm nhiệm nghiệp vụ giám sát.

Điều 18 Sau khi phê duyệt thành lập đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề, dùng “Giấy phê duyệt thẩm tra tư cách lập đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài”, “Giấy phê duyệt xí nghiệp hợp tác với nước ngoài” và “Giấy phép hành nghề”, xin cơ quan quản lý tư cách mà đã cấp “Giấy phê duyệt thẩm tra tư cách lập đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài” để được “Giấy phép giám sát”.

Điều 19 Đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài phải theo quy định mở tài khoản ngân hàng có liên quan ở Trung Quốc, đồng thòi chịu sự giám sát tài vụ.

Đieu 20 Don vị giám sát hợp doanh với nước ngoài. hợp tác với nước naoài ngừng hoạt động, phá sán hoặc két tlnìc nghiệp vụ vì những nguyên nhãn khác cùng với thay đối người đại diện pháp định, phái lập hổ sư với cơ quan quán lý tư cách cũ; các mục khác về quan lý tư cách theo các quy định có liên quan cùa bán biện pháp này.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng