Loading

wait a moment

Quy định báo cáo sự cố lớn xây dựng công trình và tự điều tra – Nguyên tắc chung

Điều 1 Lập bản Quy định này nhằm đảm bạo báo cáo kịp thời và điều tra thuận lợi các sự cố lớn xây dựng công trình, bảo vệ tài sản Nhà nước và an toàn tính mạng nhân dân.

Điều 2 Sự cố lớn gọi trong Quy định này là chí các sự cố mà trong quá trình xây dựng công trình, do thiếu trách nhiệm gây nên công trình đổ vỡ hoặc phải loại bỏ, máy móc thiết bị bị hỏng và biện pháp an toàn không thoả đáng gây nên thương vong cho người hoặc tổn thất kinh tế lớn.

Điều 3 Sự cố lớn chia làm 4 loại:
(I) Có một trong những điều kiện dưói đây là sự cố lớn loại I
1. Chết từ 30 người trở lên;
2. Trực tiếp tổn thất kinh tế từ 3.000.000 nhân dân tệ trở lên.
(II) Có một trong những điểu kiện dưới đây là sự cô lớn loại II
1. Chết từ 10 người trở lên, 29 người trở xuống;
2. Trực tiếp tổn thất kinh tế từ 1.000.000 nhân dân tệ trở lên,
3.0. 000 trở xuống.
(III) Có một trong những điểu kiện dưới đây là sự cô’ lớn loại III :
1. Chết từ 3 người trở lên, 9 người trở xuống;
2. Bị thương nặng từ 20 người trở lên;
3. Trực tiếp tổn thất kinh tế từ 300.000 nhân dân tệ trở lên,
1.0. 000 trở xuống.
(IV) Có một trong những điều kiện dưới đây là sự cố lớn loại IV:
1. Chết từ 2 người trớ xuống ;
2. Bị thương nặng từ 3 người trở lên, 19 người trở xuống;
3. Trực tiếp tổn thất kinh tế từ 100.000 nhân dân tệ trở lên, 300.000 trở xuống.

Điều 4 Sau khi sự cô’ lớn xẩy ra, đơn vị xẩy ra sự cố phải kịp thời báo cáo.
Công tác điều tra sự cô lớn phải giữ vững nguyên tắc thực sự cầu thị, tôn trọng khoa học.

Điều 5 Bộ Xây dựng là đầu mối quản lý sự cô lớn xây dựng công trình toàn quốc; Cơ quan chủ quản hành chính xây dựng tinh, khu tự trị, thành phó trực thuộc là đầu mối quản lý sự cố lớn xây dựng công trình trong khu vực của mình; Các cơ quan chủ quản có liên quan của Chính phủ quản lý sự cố lớn xây dựng công trình của các đơn vị trực thuộc.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội 2015