Loading

wait a moment

Quy định tạm thời giám sát xây dựng – Nguyên tắc chung

Điều 1 Quy định tạm thời này đặc biệt lập ra nhầm cải cách thể chế quán lý xây dựng công trình, thiêt lập chê độ giám sát xây dựng, nâng cao hiệu quá đầu tư và hiệu quá xã hội xây dựng công trình, xác lạp trật tự mới về kinh tế hàn2 hoá xã hội chú nghĩa trong lĩnh vưc xây dưng.

Quy định tạm thời giám sát xây dựng - Nguyên tắc chung 1giám sát xây dựng” width=”380″ height=”279″ />

Giám sát xâv dưng

Điều 2 Giám sát xâv dưng bao gốm giám sát Chính phủ và giám sát xã hội. Giám sát Chinh phu là chi các cơ quan chu quan xây dựng cua Chính phu thực thi giám sát bắt buộc dôi với hành vi xây dưng cưa chu công trình và thực thi quan lý giám sát dối với đơn vị giám sát xã hội. Giám sát xã hội là chi dơn vị giám sai xã hội nhận được sự uy thác cua chu còng trình, thực thi giám sát dối với xây dựng công trình

Điều 3 Tất ca các công trình xây dựng, phai chịu sự giám sát Chính phủ

Các hạng mục xây dưng giao thông, còng nghiệp vừa và lớn và công trình xãy dưng dân dung quan trọng do đơn vị Nhà nước và tir nhân dầu tư. các cóng trình xây dưng vỏn nước ngoài, góp vỏn với nước ngoài và vay vón nước ngoài, phái uy thác đơn vị giám sát thực thi giám sát. Các công trình khác có cấn uý thác dơn vị giám sát thực thi giám sát hay không, do người đầu tư tu quyêt định. Chính phu khuyên klnch us thác don VỊ giám sát thire thi giám sát

Điều 4 Chỗ dựa của giám sát xây dựng là chính sách, pháp luật, pháp quy xây dựng công trình của Nhà nước, văn bản kế hoạch, quy hoạch, thiết kế xây dựng mà Chính phú phê duyệt cùng với hợp đồng bao thầu công trình lập theo pháp luật.

Điều 5 Cơ quan đầu mối quản lý công tác giám sát xây dựng, ở Trung ương là Bộ Xây dựng, ở các tinh, khu tự trị, thành phố trực thuộc và thành phố, huyện là cơ quan chủ quản xây dựng của chính quyền nhân dân các cấp.