Loading

wait a moment

Tác dụng, điều kiện và phân loại đền bù

đền bù là một bên của hợp đồng dựa vào điều khoản của hợp đồng, nêu ra yêu cầu truy thu hoặc đền bù đối với những tổn thất do đối phương gây ra vì chưa thực hiện hoặc chưa hoàn toàn thực hiện nghĩa vụ mà hợp đồng quy định. Đền bù dùng vãn bản để xuất, kết quả của nó là kéo dài ngày công hoặc bổ sung vốn. Đấy là một biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong bao thầu công trình quốc tế và trong nước.

Tác dụng, điều kiện và phân loại đền bù 1

Đền bù trong giải phóng mặt bằng

Đền bù bao gồm hai dạng, là sai trái của chủ công trình và sai trái của nhà thầu.

1. Tác dụng và điều kiện đền bù:

– Tác dụng chủ yếu biểu hiện:
+ Đám báo thực thi họp đồng;
+ Thực hiện và điều chinh trách nhiệm kinh tế và quan hệ quyền lợi của hai bên hợp đồng;
+ Quyền lợi mà hợp đồng và pháp luật trao cho người bị tổn thất.
– Điều kiện chủ yếu biểu hiện:
+ Tính khách quan;
+ Tính họp pháp;
+ Tính hợp lý.

2. Phân loại dền bù:

– Phân loại theo tính nhiều cúa sự việc:
Đền bù kéo dài ngày công; đền bù thay đổi công trình; đền bù công trình ngừng việc; đền bù ngừng công trình; đền bù vì các nguyên nhân khác.
– Phàn loại theo phương pháp xử lý đền bù:
+ Đền bù riêng rẽ. Báo cáo đền bù riêng rẽ phải để xuất trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng quy định.
+ Đền bù chung. Còn gọi là đền bù một lần. Trước khi công trình hoàn công, tập trung chỉnh lý tất cả các đền bù riêng rẽ chưa giải quyết, đưa ra một bản báo cáo đền bù chung.