Loading

wait a moment

Tác dụng và nội dung của khái toán thiết kế sơ bộ

Tác dụng của khái toán thiết kế sơ bộ là:

– Chỗ dựa để xác định tổng đầu tư của côn2 trình xây dựng, đầu tư các công trình riêng rẽ và đầu tư các đơn vị công trình;
– Chỗ dựa đê lặp kế hoạch tổng đầu tư tài sản cố định công trình xây dựng và kế hoạch đầu tư tài sản cố định hàng năm;
– Chỗ dựa để ngân hàng làm thủ tục trả và cho vay;
– Chỗ dựa để thực hiện chế độ trách nhiệm chủ đầu tư và cơ quan chủ quản giao khoán đầu tư đối với chủ công trình;
– Chỗ dựa để chủ công trình chia khái toán gói thầu và thực hiện chế độ trách nhiệm kinh tế nhận thầu trong nội bộ;
– Chỗ dựa để đánh giá hiệu quả kinh tế của phương án thiết kê và khống chế giá thành dự toán bản vẽ thi công;
– Chỗ dựa để cônc trình làm quyết toán hoàn công, phân tích so sánh tiết kiệm hoặc vượt đầu tư. Nội dung và quan hệ của khái toán thiết kế sơ bộ như hình 4.3.

Tác dụng và nội dung của khái toán thiết kế sơ bộ 1
Nội dung và quan hệ của khái toán thiết kế sơ hộ