Loading

wait a moment

Thẻ: chất lượng công trình

Quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng

Tóm tắtXem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngĐiều 7 Cơ quan chủ quản hành chính xây dựng phải tăng cường quản lý đối với cấp bậc tư cách của đơn Xem thêm

Làm lại và bồi thường tổn thất

Điều 40 Công trình xây dựng từ sau ngày làm thú tực nghiệm thu bàn giao, trong thời hạn quy định ở điều 41 của bản Biện pháp này, thiếu sót chất lượng do nguyên nhân khảo sát thiết kế, Xem thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của chủ công trình

Điều 17 chủ công trình phái chịu trách nhiệm tương ứng đối với vấn đề chất lượng mà nguyên nhân sinh ra là chọn đơn vị thiết kế, thi công và phụ trách cung ứng vật tư. Điều 18 Chủ Xem thêm