Loading

wait a moment

Thẻ: chất lượng

Làm lại và bồi thường tổn thất

Điều 40 Công trình xây dựng từ sau ngày làm thú tực nghiệm thu bàn giao, trong thời hạn quy định ở điều 41 của bản Biện pháp này, thiếu sót chất lượng do nguyên nhân khảo sát thiết kế, Xem thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và cung cấp thiết bị

Điều 35 Các đơn vị sán xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và cung cấp thiết bị, chịu trách nhiệm chất lượng sán phẩm mà họ sản xuất hoặc cung cấp. vật liệu xây dựng” width=”372″ height=”279″ /> Đơn Xem thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của chủ công trình

Điều 17 chủ công trình phái chịu trách nhiệm tương ứng đối với vấn đề chất lượng mà nguyên nhân sinh ra là chọn đơn vị thiết kế, thi công và phụ trách cung ứng vật tư. Điều 18 Chủ Xem thêm

Hệ thống chi tiết khống chế chất lương

1. công năng của hệ thống chi tiết khống chế chất lượng khống chế chất lượng” width=”364″ height=”184″ /> Sơ đồ khối công năng hệ thống chi tiết khống chế chất lượng 2. Nội dung chủ yếu của hệ thống Xem thêm