Loading

wait a moment

Thẻ: hợp đồng

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của đơn vị thi công

Điều 29 Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chất lượng đối với Công trình mà đơn vị đó thi công. đơn vị thi công” width=”468″ height=”351″ /> Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chất lượng đối Xem thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của chủ công trình

Điều 17 chủ công trình phái chịu trách nhiệm tương ứng đối với vấn đề chất lượng mà nguyên nhân sinh ra là chọn đơn vị thiết kế, thi công và phụ trách cung ứng vật tư. Điều 18 Chủ Xem thêm

Hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng

1.công năng hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng” width=”359″ height=”168″ /> Sơ đồ khối công năng hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng 2 Nội dung của công năng Xem thêm

Tính khối lượng công trình và khống chế chi trả – P2

4. Cơ sở điều chỉnh giá và phương pháp tính toán: Công trình xây dựng của Trung Quốc, thường dùng hai phưcmg pháp điểu chỉnh giá: – kết toán theo các vãn bản điều chỉnh;– Đối với các vật liệu Xem thêm