Loading

wait a moment

Thẻ: kỹ sư giám sát

Quan hệ giữa đơn vị giám sát, chủ công trình và nhà thầu

Điều 19 rrước khi đơn vị giám sát thục thi giám sát, chủ công trình phải thông báo bằng văn bán cho nhà thầu nội dung giám sát, tên kỹ sư giám sát trưởng và quyền hạn được giao. Kỹ Xem thêm