Loading

wait a moment

Thẻ: tổn thất

Quy định báo cáo sự cố lớn xây dựng công trình và tự điều tra – Nguyên tắc chung

Điều 1 Lập bản Quy định này nhằm đảm bạo báo cáo kịp thời và điều tra thuận lợi các sự cố lớn xây dựng công trình, bảo vệ tài sản Nhà nước và an toàn tính mạng nhân dân. Xem thêm

Làm lại và bồi thường tổn thất

Điều 40 Công trình xây dựng từ sau ngày làm thú tực nghiệm thu bàn giao, trong thời hạn quy định ở điều 41 của bản Biện pháp này, thiếu sót chất lượng do nguyên nhân khảo sát thiết kế, Xem thêm