Loading

wait a moment

Tài sản cố định, đầu tư tài sản cố định và phân loại

tài sản cố định, đầu tư tài sản cô định

– Tài sản cố định.

Đó là tài sản sử dụng với niên hạn trên 1 năm, giá trị đơn vị ỏ’ trên tiêu chuẩn quy định, đồng thời trong quá trình sử dụng giữ nguyên tài sản dạng vật chất cũ. Dựa theo quy định chế độ kế toán mới, tài sản cố định là nhà ở, công trình xây dựng, máy móc thiết bị, dụng cụ, công cụ của xí nghiệp có niên hạn sử dụng trên một năm; cũng tính là tài sản cố định nếu không thuộc vào sản phẩm kinh doanh sản xuất, có giá trị đơn vị trên 2.000 nhân dàn tệ, đồng thời có niên hạn sử dụng trên 2 năm.

đầu tư tài sản cố định.

Đầu tư tài sản cố định là chỉ tái sản xuất của tài sản cố định, là hoạt động kinh tế mà thônc qua đầu tư tiến hành tạo ra và mua sắm tài sản cố định, là điều kiện quan trọng tái sản xuất của xã hội và cũng là toàn bộ quá trình xây dựng, lắp đặt, hoạt động mua tài sản cố định và những công việc có liên quan với chúng.

Tài sản cố định luôn bị hao mòn trong quá trình sản xuất hoặc sử dụng, lại thông qua đầu tư xây dựng để được bổ xung, thay thế hoặc mở rộng. Quá trình không ngùng đổi mới, mở rộng liên tục này là sự tái sản xuất của tài sản cô định. Đổi mới dựa theo quy mô tài sản cố định cũ, gọi là tái sản xuất đơn giản tài sản cố định; nếu mở rộng quy mô cũ, gọi là tái sản xuất mở rộng tài sản cố định. Nói chung xây mới, mở rộng gọi là tái sản xuất mở rộng ngoại diên, sửa chữa và cải tiến kỹ thuật gọi là tái sản xuất nội hàm.

– Phân loại đầu tư tài sản cố định.

Thể chế quản lý hiện hành của Trung Quốc chia đầu tư tài sản cố định Nhà nước quản lý thành ba loại: xây dựng.cơ bản, cải tạo đổi mới và đầu tư tài sản cố định khác, như bảng 

Mức đầu tư và phân loại tài sản cố định:

– Mức đầu tư tài sản cố định: là chỉ tên gọi chung khối lượng hoạt động xây dựng và mua sắm tài sản cố định cùng với những chi phí có liên quan với nó thể hiện bằng đồng tiền. Nó là chỉ tiêu có tính tổng hợp phản ánh các mặt quy mô, tốc độ, quan hệ tỷ lệ sử dụng của đầu tư tài sản cố định, là chỗ dựa quan trọng kiểm tra tiến độ công trình, tình hình chấp hành kế hoạch đầu tư và kiểm tra hiệu quả đầu tư.

Tài sản cố định, đầu tư tài sản cố định và phân loại 1

Tài sản cố định, đầu tư tài sản cố định và phân loại 1

Tài sản cố định, đầu tư tài sản cố định và phân loại 1

Phân loại đầu tư tài sản cô định

– Phân loại mức đầu tư tài sản cố định

Tài sản cố định, đầu tư tài sản cố định và phân loại 1

Tài sản cố định, đầu tư tài sản cố định và phân loại 1

Phân loại mức đầu tư tài sản cố định