Loading

wait a moment

Thẩm tra khái toán thiết kế sơ bộ

1. Nội dung thầm tra khái toán thiết kế:

thẩm tra tính hợp pháp của căn cứ lập khái toán;
– Thẩm tra tính hiện hành của căn cứ lập khái toán;
– Thẩm tra phạm vi sử dụng của căn cứ lập khái toán;
– Thẩm tra khái toán có dựa theo các cãn cứ để lập không;
– Thẩm tra các thành phần của hồ sơ khái toán;
– Thẩm tra bố trí tổng thể và dây chuyền công nghệ;
– Thẩm tra hiệu quả đầu tư;
– Thẩm tra các biện pháp quản lý vệ sinh công nghiệp, an toàn sản xuất, phòng cháy chữa cháy, cây xanh;
– Thẩm tra đơn giá của khái toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;
– Thẩm tra các thành phần của chi phí khái toán.

2. Phương thức thẩm tra khái toán thiết kế:

– Cùng thẩm tra từ nhiều phía;
– Phân chia để kiểm tra, tập trung phương án quyết định.

3. Phương pháp thẩm tra khái toán thiết kế:

– Phương pháp thẩm tra toàn diện. Chất lượng thẩm tra cao, khối lượng công việc lớn, thường dùng cho công trình nhỏ.
– Phương pháp thẩm tra trọng điểm Nắm bắt trọng điểm của công trình để kiểm tra.
– Phương pháp thám tra kinh nghiệm: Dùng kinh nghiệm thực tế, thẩm tra những tính toán dễ mắc sai lầm.
– Phương pháp thẩm tra đối chiếu so sánh. Phương pháp này thường dùng để so sánh chi phí công trình.

4. Các bước thẩm tra khái toán thiết kế:

– Nắm vững và hiểu rõ tình hình;
– Tiến hành phân tích so sánh;
– Thẩm tra tốt phương án quyết định.