Loading

wait a moment

Thi tư cách kỹ sư giám sát

Thi tư cách kỹ sư giám sát 1giám sát” width=”443″ height=”332″ />

kỹ sư giám sát

Điều 4 Thi tư cách kỹ sư giám sát, tiên hành dưới sự chi dạo tổ chức thống nhất cua uỷ ban thi tư cách kỹ sư giám sát toàn quốc, trên nguyên tác hai năm tố chức một lần.

Điều 5 Uý ban thi tư cách kỹ sư giám sát toàn quốc gồm 15 đến 19 chuyên gia xây dựng công trình, quản lý hành chính nhân sự cúa cơ quan chú quán hành chính xây dựng cua Chính phú và cơ quan hữu quan của Chính phủ, một người làm chú tịch uỷ ban, 3 đến 5 người làm phó chú tịch uý ban.

Điều 6 Tính, khu tự trị, thành phó trực thuộc và cơ quan hữu quan cứa Chính phu thành lập uý ban thi tư cách kỹ sư giám sát cua địa phương hoặc cùa ngành, phụ trách riêng biệt công tác thi tư cách kỹ sư giám sát cứa dơn vị giám sát xây dựng công trình địa phương thuộc khu vực hành chính cùa mình hoặc đơn vị giám sát xây dựng cổng trình trực thuộc ngành cùa mình.
Việc thành lập uý ban thi tư cách kỹ sư giám sát cúa địa phương hoặc ngành cùa mình phái lập hổ sơ cửi uý ban thi tư cách kỹ sir giám sát toàn quốc.

Điều 7 Uý ban thi tư cách kv sir giám sát là cơ câu tổ chức khống thường xuyên, được thành lập và bãt dầu cóng tác 6 tháng trước mỏi lần thi.

Điêu 8 Nhiêm vụ chú yếu cùa uy ban thi tư cách kỹ sư giám sát toàn quốc là:
(I) Lập đề cương thi tư cách kỹ sư giám sát thông nhất và các yêu cáu có liên quan:
(II) Xác định dể thi. đề xuất ticu chuàn đạt yêu cầu thi:
(III) Đón đỏc chi đao cống tác thi nr cách kỹ sư giám sát cùa dịa phương, các ngành, thám tra. xác nhận việc thi đó có hiệu lực không:
(IV) Báo cáo bằng vãn bán tình hình thi tư cách kỹ sir giám sát với cơ quan quan lý đăng ký kv sư giám sát toàn quốc.

Điều 9 Nhiệm vụ chứ yếu cứa uy ban thi tư cách kỹ sư giám sát địa phương hoặc ngành là:
(I) Căn cứ vào dề cương thi tư cách kỹ su’ giầm sát và các ycu cầu có liên quan, ra công báo thi tư cách kỹ sư giám sát của địa phương mình hoặc ngành mình;
(II) Tiếp nhận xem xét đơn xin thi. thám tra tư cách người thi:
(III) Tổ chức thi. chấm thi và xác nhận người đạt yêu cầu thi;
(IV) Báo cáo tình hình thi với CO’ quan đăng ký kỹ sư giám sát cứa địa phương đó hoặc ngành đó;
(V) Báo cáo cóng tác với uý ban thi tư cách kỹ sư giám sát toàn quốc.

Điều 10 Người tham gia thi tư cách kỹ sư giám sát, phải có những điều kiện sau:
(I) Sau khi có chức danh kỹ thuật chuyên ngành cao cấp hoặc kỹ thuật chuyên ngành trung cấp, có trên 3 năm kinh nghiệm thực tiễn thiết kê công trình hoặc quàn lý thi công;
(II) Qua bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát ở đơn vị bồi dưỡng mà cơ quan quán lý đăng ký kỹ sư giám sát toàn quốc cho phép, đổng thời đạt được chứng chi tốt nghiệp bổi dưỡng.

Điều 11 Những người tham gia thi tư cách kỹ sư giám sát. do đơn vị sở tại xin uy ban thi tư cách kỹ sư giám sát cúa địa phương đó hoặc ngành đó bàng văn bán, sau khi thẩm tra phê duyệt, mới có thế tham gia thi.

Điều 12 Người dạt yêu cấu thi tư cách kỹ sư giám sát, cơ quan đãng ký kỹ sư giám sát xem xét phát “Chứng chi tư cách kỹ sư giám sát”.

Điểu 13 T ‘rước cuối năm 1995, đối với sỏ ít nhân viên giám sat cổ chức danh kỹ thuật cao cap và 3 năm thực lien giám sát, tuổi trẽn 55 tuổi, năng lực còng tác tương đôi tốt. được cơ quan dăng ký kỹ sư giám sát địa phương hoặc ngành giới thiệu, uỷ ban thi kỹ sư giáin sát toàn quốc thám tra, cơ quan quản lý đăng ký kỹ sư giám sát toàn quốc phê duyệt, có thê miên thi, được cấp “Chứng chi tu cách kỹ sư giám sát”.
Điều 14 Người có “Chứng chí tư cách kỹ sư giám sát”, từ ngày nhận chứng chí, trong vòng 5 năm không dăng ký, chứng chi hết hiệu lực. Hình thức cùa “Chứng chi tư cách kỹ sư giám sát” do cơ quan chú uản hành chính xây dựng của Chính phú thống nhất quy định.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá rẻ