Loading

wait a moment

Tiêu chuẩn cấp bậc đánh giá chất lượng công trình

Dựa theo tiêu chuẩn hiện hành của Trung Quốc, cấp bậc đánh giá chất lượng phần việc Công trình, bộ phận công trình , đơn vị công trình đều chia làm hai loại “đạt yêu cầu” và “tốt”. Vì vậy, kỹ sư giám sát khi nghiệm thu đánh giá chất lượng công trình, cũng chi có thể tiến hành nghiệm thu theo cấp bậc chất lượng mà hợp đồng yêu cầu.

1. Tiêu chuẩn cấp bậc chất lượng phần việc công trình:

– Đạt yêu cầu: Đảm bảo hạng mục phải phù hợp theo quy định của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tương ứng. Nơi lấy kiêm nghiệm của mỗi hạng mục cơ bản phải phù hợp với quy định đánh giá chất lượng đạt yêu cầu tương ứng. Điểm kiểm tra đạt yêu cầu sai số trong phạm vi cho phép, đối với công trình xây dựng đạt 70% trở lên; công trình lắp đặt là 80% trở lên.

– Tốt: Đảm bảo hạng mục phải phù hợp với quy định của tiêu chẩn đánh giá kiểm nghiệm chất lượng. Nơi lấy kiêm nghiệm của mỗi hạng mục cơ bản phái phù hợp với quy định đạt yêu cầu của tiêu chẩn đánh giá nghiệm thu chất lượng tương ứng, trong đó 50% trờ lên phù hợp quy định tốt.

2. Tiêu chuẩn cấp bậc chất lượng bộ phận công trình:

– Đạt yêu cầu: Tất cả chất lượng của phần việc trong đó đạt yêu. cầu.

– Tốt: Tất cả chất lượng của phần việc đạt yêu cầu, trong đó 50% trở lên đạt loại tốt.

3. Tiêu chuẩn cấp bậc chất lượng dơn vị công trình:

– Đạt yêu cầu: Tất cả chất lượng của bộ phận công trình trong đó đạt yêu cầu. Tài liệu chứng nhận đảm bảo chất lượng phải phù hợp với quy định. Tỷ lệ điểm đánh giá chất lượng cảm quan đạt 70% trở lên.

– Tốt: Chất lượng tất cả các hộ phận đều đạt yêu cầu, trong đó 50% trở lên đạt loại tốt. Tài liệu chất lượng phải phù hợp với quy định, tỷ lệ được điểm theo cảm quan đạt 85% trở lên.