Loading

wait a moment

Tìm nguồn vốn công trình xây dựng

Theo sự cải cách thể chế kinh tế Nhà nước và thể chế quản lý đầu tư, đầu tư tài sản cố định chuyển từ tài khoản Nhà nước sang tài khoản ngân hàng, nguồn vốn đa nguyên hoá, quy hoạch tìm nguồn vốn tốt sẽ tìm được phương án tiền vốn lý tưởng cho công trình.

Tìm nguồn vốn công trình xây dựng 1

Thẩm tra dự tính đầu tư

Tìm nguồn vốn công trình xây dựng 1
Tổ hợp vốn lưu động và phân chia

Tìm nguồn vốn công trình xây dựng 1
Phân loại nguồn vốn