Loading

wait a moment

Tính khối lượng công trình và khống chế chi trả – P2

4. Cơ sở điều chỉnh giá và phương pháp tính toán:

Công trình xây dựng của Trung Quốc, thường dùng hai phưcmg pháp điểu chỉnh giá:

kết toán theo các vãn bản điều chỉnh;
– Đối với các vật liệu chủ yếu ảnh hưởng tương đối lớn đối với đầu tư, kết toán theo giá mua thực tê. bố sung chênh lệch đối với chênh lệch giá vật tư, phương pháp này nói chung ít sứ dụng.
Đối với công trình nhận thầu quốc tế, theo thông lệ quốc tê cũng dùmi các phương pháp tương tư:
+ Kết toán theo giá thực tế vật liệu chủ yếu (bao gồm cá nhân cóng, thiết bị), bổ xung chênh lệch giá
+ Tính toán theo công thức điều chính.

5. Chi trả công trình:

– Phạm vi chi trả công trình. Thường gồm hai phần, ba loại chi phí và chín thuyết minh chi tiết, như bảng

Tính khối lượng công trình và khống chế chi trả - P2 1

Phạm vi chi trả của công trình

– Điều kiện chi trả công trình:
+ Đối với công trình đã hoàn thành, dựa theo các mục của bản khối lượng công trình, đối chiếu với bản vẽ thi công tính toán, xác nhận;
+ Chất lượng phù hợp với yêu cáu tiêu chuẩn kỹ thuật, được nhân viên giám sát xác nhận, lập biên bán xác nhận chất lượng;
+ Hạng mục thay đổi của công trình phải có lệnh thay đổi có kỹ sư giám sát ký;
+ Đối với việc điều chỉnh giá nhân công, vật liệu, máy móc, thì tính toán theo quy định và phương pháp tính toán quy định trong điều khoản hợp đồng;
+ Chi phí đền bù và chi phí chống đền bù theo quy định của các điều khoản hợp đồng, kỹ sư giám sát phê duyệt và xác nhận;
+ Các khoản dự chi động viên, dự chi vật liệu thiết bị và tiền bảo lưu, chi và thu về theo điều khoản hợp đồng;
+ Các chi phí sai quy định theo các quy định của điều khoản hợp đồng, dựa vào tình hình phát sinh thực tế, xử lý đối với bên vi phạm.
– Chi trả kết toán giá công trình xây lắp:
+ Dự chi khoản dự phòng vật liệu. Dựa vào quy định của điều khoản hợp đồng, chi trả khoản giá công trình, thường dự chi khoản nhất định dự phòng vật liệu trước lúc khởi công;
+ Chi kết toán giá công trình. Phương thức chi kết toán giá công trình thường có ba loại: phận kết toán theo tháng; phân theo giai đoạn trước lúc hoàn công, kết toán một lần sau khi hoàn công và kết toán cuối năm;
+ Điều chính khoản giá hợp đồng. Theo quy định, giá hợp đồng trong điều khoản hợp đồng sau khi bàn bạc thống nhất, bất cứ một bên nào đều không được tự thay đổi, trừ điều khoản hợp đồng có quy định khác hoặc phát sinh một trong những trường hợp sau có thể điều chỉnh:
. Tăng khối lượng, sau khi kỹ sư giám sát tính khối lượng xác nhận;
. Thay đổi thiết kế hoặc công trình thoả thuận, được kỹ sư giám sát xác nhận;
. Điều chỉnh giá, do cơ quan quản lý giá còng trình ở địa phương công bố;
. Trong một tuần, tổng thời gian không có nước, ngừng điện, ngừng hơi do phía khác nhà thầu gây nên vượt quá 8h;
. Các tăng giảm và điều chính khác mà hợp đồng đã quy định.