Loading

wait a moment

Tính toán chi phí đền bù

– Những điều phải chú ý khi tính toán chi phí đến bù

Chi phí đền bù: Chi phí đền bù là trọng điểm và mục tiêu cuối cùng của đền bù toàn bộ hợp đồng công trình. Tính toán chi phí đền bù phái chú ý những vấn để sau:

+ Nguyên tắc tính toán. Chi phí đền bù đều là lấy đền bù thực tế làm nguyên tấc, trong đó bao gồm tổn thất trực tiếp và tổn thất gián tiếp và phải có chứng minh chi tiết.

+ Nguyên tắc chọn phương pháp tính toán, xem hình.

Tính toán chi phí đền bù 1

Nguyên tắc chọn dùng phương pháp tính toán đền bù

+ Phải xem xét sự nhượng bộ và chống đền bù của đối phương trong giải quyết đền bù cuối cùng, hai nhân tô’ này thường thường làm cho giá trị đền bù thực tế mà hai bên đạt được thoả thuận bồi thường cách rất xa giá trị đền bù cũ.

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu tính toán. Trong đền bù phải đưa ra tất cả tài liệu của cơ sở tính toán và quá trình tính toán đế chứng minh.

– Phương pháp tính toán chi phí đền bù

+ Phương pháp tổng chi phí. Đây là phương pháp tính toán đơn giản nhất, tư tưởng của nó là chuyển tổng giá trị cỏ định của hợp đồng thành giá thành cộng với tiền thù lao, lấy giá thành ngoài định mức của chủ công trình làm điểm chuẩn cộng với chi phí bổ xung quản lý phí và lợi tức làm giá trị đền bù, phải chú ý phạm vi sử dụng của nó. Biếu thị bằng công thức dưới đây:

Giá trị đền bù = lượng tăng của tổng giá thành + quản lý phí X (lượng tăng của tổng giá thành X 10%) + lợi nhuận (lượng tăng của tổng giá thành + quản lý) X X%I.

Trong đó x% là tỷ lệ phần trăm mà hai bên thoả thuận.

+ Phương pháp phân chia hạng mục. Phương pháp phân chia hạng mực là phương pháp dựa vào mỗi sự việc (mỗi loại) nhiễu dẫn đến tốn thất và những mục chi phí mà những sự việc này dẫn đến tổn thất, lần lượt phân tích tính toán giá trị đền bù. Phương pháp này tương đối khoa học, hợp lý.

+ Các bước tính toán chi phí đền bù. Vì phương pháp phân chia hạng mục tính toán tương đối họp lý, có lợi cho việc phân tích báo cáo đền bù, đánh giá và giải quyết đền bù, cho nên trong tuyệt đại đa số công trình thực tê dùng phương pháp phân chia hạng mục tính toán đền bù. Các bước như sau:

. Phân tích chi phí mà mỗì sự việc nhiễu (mỗi loại) ảnh hưởng đến, nghĩa là tổn thất chi phí mà sự việc nhiễu dẫn đến;
. Tính toán các giá trị tổn thất của mỗi mục chi phí;
. Lập bảng giá trị tính toán của mỗi mục chi phí, được tổng chi phí đền bù.