Loading

wait a moment

Tính toán giá trị đền bù

Cơ sở để tính giá trị đền bù là báo giá họp đồng, hoặc trên cơ sở báo giá hợp đồng tiến hành điều chỉnh theo quy định của hợp đồng.

Chủ yếu có hai cách tính toán giá trị đền bù, đó là:

A = B – C
Trong đó: A- Giá trị đền bù ngày công;
B- Ngày công thực tê bên chịu trách nhiệm gây nên; C- Ngày công họp đồng.

Và: D =E-F

Trong đó: D- Giá trị đền bù chi phí;
E- Chi phí thực tế bên chịu trách nhiệm gây nên;
F- Chi phí hợp đổng.
Tính toán giá trị đền bù nên tránh những nhân tố sau:
– Đùn đẩy trách nhiệm sự cố;
– Vượt quá cơ sở báo giá của hợp đồng;
– Tính toán trùng lặp.

Tinh toán đền bù ngày công : 

– Phân tích ánh hưởng của những sự việc nhiễu đối với thời gian duy trì hoạt động:

+ Phân tích ảnh hưởng của công trình kéo dài. Trong côn trình, do cung cấp chậm tài liệu thiết kế, các nhân tố mặt bằn xây dựng, đường đi lại hoặc chậm giao hiện trường, khới công, sẽ trực tiếp gây nên sự chậm chễ hoặc gián đoạn công trình, ảnh
hưởng toàn bộ ngày công, những thực tế hoạt động này đáy lùi một số ngày nghĩa là trực tiếp làm ngày công kéo dài số ngày. Đối với ảnh hướng rất nhiều mặt của cùng một nhân tố kéo dài thời gian, phái tính toán sau khi tổng hợp điều chỉnh.

+ Phân tích ảnh hưởng của công trình thay đổi, trong đó gồm:
. Khối lượng công trình tăng vượt ra ngoài phạm vi rủi ro mà đơn vị nhận thầu đảm nhiệm quy định trong hợp đồng (trong phạm vi 10% hoặc do hai bên ký kết), có thể tiến hành bồi thường ngày công. Thường thường đầu tiên phải khấu trừ rủi ro mà đơn vị nhận thầu đàm nhiệm, sau đó dựa theo tỷ lệ tăng của khối lượng công trình đồng bộ kéo dài thời gian duy trì của sơ đồ mạng có liên quan. Ngoài ra, phái truy tìm phía chịu trách nhiệm làm tăng khối lượng công trình, đồng thời kèm thêm báng thuyết minh chi tiết các loại khối lượng công trình tăng, thuyết minh tính toán đơn vị tương đối và bàng tính toán, tham khảo công thức tính toán sau:

Tính toán giá trị đền bù 1

Trong đó:
A- Truy tìm thời gian kéo dài của bên chịu trách nhiệm;
B- Ngày công của hợp đồng;
C- Ngày công thực tế của bên chịu trách nhiệm;
D- 1 + I0%( hoặc hai bên ký kết).

. Tăng thêm công trình mới, nghĩa là tăng hạng mục công trình mới mà không có trong họp đồng nhưng ở trong phạm vi quy định của hợp đồng, phải tăng thêm đường trong sơ đồ mạng, thời gian duy trì công việc mới có thể dựa vào hợp đồng hai bên trao đối hoặc hiệp nghị bố sung ký kết mới đế xác định;

. Đối với cônc trình ngừng công, làm lại, triển khai kém cùng với việc chờ đợi lệnh thay đổi khác của phía chịu trách nhiệm, có thể dựa vào ghi chép công trình thực tế mà kỹ su giám sát ký xác nhận, kéo dài thoi gian duy trì công việc trong sơ đồ mạng tương ứng.

. Do bên chịu trách nhiệm ra lệnh thay đổi trình tự thi công mà làm cho thay đổi quan hệ lôgích giữa các cóng việc trong sơ đồ mạng, thực tế ánh hưởng của nó đạt được bằng so sánh kết quả phân tích hai sơ đồ mạng mới và cũ.

+ Phân tích ảnh hưởng công trình bị ngừng. Công trình tạm thời ngừng do bãi công, điều kiện khí hậu khắc nghiệt và những nhân tố bất khả kháng khác gây nên, hoặc chủ còng trình ra lệnh ngừng công, làm cho ngày cồng kéo dài, thì nói chung giá trị đền bù ngày công này dựa theo ngày công dừng thực tố cùa công trình, nghĩa là tính từ đoạn thời gian từ khi công trình ngừng công đến khi khởi công trở lại. Nếu sự việc nhiễu có hậu quà cần xử lý, thì còn phái tăng thêm thời gian giái quyết hậu quá.

– Phương pháp phân tích ánh hưởng của sự việc nhiều đối với toàn bộ ngày công: Trên cơ sở tính toán ánh hưởng sự việc nhiễu đối với hoạt động công trình, có thê tính ảnh hướng sự việc nhiễu đối với toàn bộ ngày công, tính toán giá trị bồi thường ngày công. Trong thực tế còng trình thường có thể dims hai phương pháp phân tích dưới đây:

+ Phương pháp phân tích mạng. Thông qua phân tích sơ đồ mạng trước và sau sự việc nhiễu xảy ra, so sánh kết quả tính toán ngày công của hai loại này , tính giá trị đền bù. Nó phù hợp với đền bù của các loại sự việc nhiễu, nhưng phải dùng kỹ thuật phân tích mạng của máy vi tính tiến hành kê hoạch và khống chế ngày công làm điều kiện tiền đề.

+ Phương pháp phân tích tỷ lệ. Nếu sự việc nhiễu chỉ ánh hưởng ngày công của một sô hạng mục nào đó, có thê dims phương pháp phân tích tỷ lệ, cụ thê là:

. Tính toán theo tý lệ mà giá trị hợp đồng chiếm. Gồm hai công thức:

Tổng đền bù ngày công = llgiá hợp đồng của bộ phận cóng trình chịu nhiễu] X [số ngày cỏnc kéo dài của bộ phận cônu trình chịu nhiễu] Ị/[tổng giá trị hợp đồng của toàn bộ còng trình].
Hoặc: Tổng đền bù ngày công = Hgiá khối lượng côn2 trình bổ xung hoặc tăng thêm] X Ịtổng ngày công của hợp đồng cũ] }/[tổng giá trị hợp đồng cũ].

. Tính toán dựa theo giá trị bình quân ngày công kéo dài cua công trình riêng rẽ. Công thức tính toán như sau:
Số ngày kéo dài bình quân = ịtổnc số ngày kéo dài l/lsố lượng công trình riênc rẽ].
Giá trị đền bù của công trình = số ngày kéo dài bình quân + số nốày do tính không đều của việc kéo dài công trình riêng rẽ làm cho tổng ngày công kéo dài.

Ghi chú: Những phương pháp tính toán ở trên cũng có tính hạn chế cho nó, cần phải chú ý phạm vi và tính chất sử dụng riêng cho chúng