Loading

wait a moment

Tổ chức đấu thầu, mở thầu, xét thầu, chọn thầu

1 .Tổ chức đấu thầu:

Kỹ sư giám sát trưởng Công trình phải cùng với chủ công trình, dựa vào những nội dung sau đây làm tốt công tác tổ chức đấu thầu:
– Căn cứ phương thức mời thầu tổ chức công bô thông báo hoặc công văn mời đấu thầu, tổ chức các nhà thầu đăng ký đấu thầu.
Khi dùng phương thức mời thầu công khai, phải công bố thông báo mời thầu, nội dung của thông báo mời thầu bao gồm: Tên đơn vị mời thầu và công trình đấu thầu; giới thiệu nội dung của công trình đấu thầu; phương pháp giao thầu; tư cách đơn vị mời thầu; địa điểm, thời gian nhận hồ sơ mời thầu và lệ phí đấu thầu.
Khi dùng phương thức gửi giấy mời đấu thầu, phải gửi trước giấy mời đấu thầu cho xí nghiệp thi công xây dựng dự kiến chọn (thường không ít hơn 4 đơn vị).
– Thẩm tra tư cách đối với các đơn vị đấu thầu.
– Bán hồ sơ mời thầu cho các đơn vị đấu thầu đã thẩm tra tư cách.
– Tổ chức giới thiệu công trình đấu thầu, xem xét hiện trường và giải đáp các nghi vấn.
– Sau khi các nhà thầu nghiên cứu hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ đấu thầu đổng thời ghi vào các bảng biểu của hồ sơ đấu thầu.

2. Tổ chức mỏ thầu, xét thầu, chọn thầu:

Xét thầu, chọn thầu là mắt xích quan trọng trong công tác đấu thầu. Xét thầu, chọn thầu công bằng, khoa học là yêu cầu cạnh tranh lành mạnh trong thị trường. Vì vậy, chủ công trình phải lập hội đồng xét thầu hoặc tổ công tác tương ứng với quy mô, mức độ kỹ thuật phức tạp của công trình. Chọn đơn vị trúng thầu lý tưởng, phù hợp yêu cầu bằng phương pháp khoa học, công bằng, hợp lý. Các nội dung chủ yếu để làm tốt công tác này là:

– Kỹ sư giám sát trưởng công trình giúp chủ công trình mở thầu trong thời gian quy định. Đơn vị mời thầu chủ trì mở thầu.
Nguyên tắc đánh giá: đảm bảo cạnh tranh, các đơn vị đấu thầu bình đẳng. Nếu có chính sách ưu đãi đối với đơn vị nào đó, phải nói trước trong thông báo mời thầu hoặc trong những điều cần biết của đơn vị đấu thầu.

– Chỉ định người chuyên làm công việc đăng ký kết quả mở thầu. Người đọc, người đăng ký, người công chứng đều phải ký tên.
– Sau khi mở thầu, đầu tiên phải loại bỏ những hồ sơ không hợp lệ (là một trong những trường hợp sau: hồ sơ đấu thầu vô hiệu; không niêm phong; không có tên đơn vị hoặc tên người đại diện pháp nhân, không có chữ ký của người đại diện pháp nhân hoặc người được uỷ nhiệm; không điền vào các biểu mẫu quy định; nội dung không đầy đủ hoặc chữ nghĩa không rõ ràng; nộp chậm; đơn vị đấu thầu không tham gia hội nghị mở thầu), đồng thời công chứng ký xác nhận, sau đó tố xét thầu (thường có chủ công trình, đơn vị giám sát, ngân hàng xây dựng, uỷ ban xây dựng thành phố tham gia, cũng có thê mời người đại diện hoặc chuyên gia cơ quan có liên quan tham gia), từ góc độ kỹ thuật và kinh tế, thẩm tra đánh giá hồ sơ đấu thầu có hiệu quả.

– Sau hội nghị đánh giá, lập danh mục giá thầu từ thấp tới cao, viết báo cáo xét thầu, đệ trình một số đơn vị để chọn đơn vị trúng thầu, giao cho người quyết định của đơn vị mời thầu để tuyển chọn cuối cùng.

– Sau khi chọn thầu, kỹ sư giám sát trưởng công trình giúp chủ công trình gửi thông báo trúng thầu cho đơn vị trúng thầu, đồng thời thông báo cho đơn vị không trúng thầu thời gian và địa điểm rút hồ sơ đấu thầu và lấy tiền bảo lãnh về.