Loading

wait a moment

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và cung cấp thiết bị

Điều 35 Các đơn vị sán xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và cung cấp thiết bị, chịu trách nhiệm chất lượng sán phẩm mà họ sản xuất hoặc cung cấp.

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và cung cấp thiết bị 1vật liệu xây dựng” width=”372″ height=”279″ />

Đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng

Điều 36 Hai bên cung cấp và yêu cầu vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị đều phải ký hợp đồng mua bán, đồng thời tiến hành nghiệm thu chất lượng theo điều khoản hợp đồng.

Điểu 37 Các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và cung cấp thiết bị phải có điều kiện sản xuất, trang bị kỹ thuật và hệ thống đảm bảo chất lượng tương ứng, có nhân viên kiểm định và thiết bị cần thiết, làm tốt chất lượng sản phẩm các khâu xem mẫu, định mặt hàng, bảo quản, vận chuyển và kiểm nghiệm.

Điều 38 Chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị phải phù hợp những yêu cầu sau:
(I) Phù hợp tiêu chuẩn, đạt yêu cầu mà tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước hoặc tiêu chuẩn ngành có liên quan quy định và yêu cầu thiết kế;
(II) Phù hợp tiêu chuẩn ghi trên vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị hoặc tiêu chuẩn ghi trên bao bì, phù hợp tình trạng chất lượng thể hiện bằng thuyết minh vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị, phù hợp mẫu sản phẩm thực tế.

Điều 39 Ghi nhãn của vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị hoặc trên bao bì phái phù hợp những điều kiện dưới đây:
(I) Chứng minh có kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm đạt yêu cáu;
(II) Tên sản phẩm, tên nhà máy sản xuất và địa chỉ nhà máy được ghi bằng tiếng Trung Quốc;
(III) Gói đóng sản phẩm và biểu tượng hàng hoá phù hợp với yêu cầu quy định và tiêu chuẩn có liên quan của Nhà nước;
(IV) Thiết bị phải có thuyết minh chi tiết sử dụng sản phẩm, thiết bị điện còn cần phải có sơ đồ đường điện kèm theo;
(V) Sail phâm làm theo giấy phép sán xuất hoặc ký hiệu nhận dạng chất lượng sán phẩm sử dụng, phái có số, ngày phê duyệt, thời hạn có hiệu lực của giíìy phép hoặc giấy chứng nhận chất lượng.