Loading

wait a moment

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của chủ công trình

Điều 17 chủ công trình phái chịu trách nhiệm tương ứng đối với vấn đề chất lượng mà nguyên nhân sinh ra là chọn đơn vị thiết kế, thi công và phụ trách cung ứng vật tư.

Điều 18 Chủ công trình dựa vào đặc điểm công trình, bố trí nhân viên quản lý chất lượng tương ứng, hoặc uý thác đơn vị giám sát chất lượng công trình tiến hành quản lý. uỷ thác đơn vị giám sát, chủ công trình phải ký hợp đồng giám sát với đơn vị giám sát chất lượng công trình, xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên.

Điều 19 Chú công trình phải căn cứ vào đặc điếm công trình và điều kiện kỹ thuật, theo các quy định có liên quan chọn đơn vị khảo sát thiết kế, thi công có cấp bậc tư cách tương ứng, đồng thời ký hợp đồng bao thầu công trình. Trong hợp đồng bao thầu công trình phải có điểu khoản chất lượng, xác định rõ trách nhiệm chất lượng. Một công trình nhà ở độc lâp phải có một xí nghiệp thi công phụ trách tổng thầu.

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của chủ công trình 1

Chủ công trình phải làm thủ tục giám sát chất lượng

Điều 20 Chú công trình trước khi khới công công trình, phải làm thủ tục giám sát chất lượng có liên quan; tố chức đơn vị thiết kế và thi công tiến hành giao thiết kê và xem xét bán vẽ cẩn thận; trong thi công phải tiến hành kiểm tra chất lượng công trình, dựa theo pháp luật, pháp quy, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan hiện hành của Nhà nước và quy định của hợp đổng; sau khi hoàn công công trình, phải kịp thời tổ chức các cơ quan có liên quan tiến hành nghiệm thu hoàn công.

Điều 21 Chất lượng sản phắm như thiết bị mà chủ công trình cung cấp dựa vào quy định trong hợp đổng giao thầu công trình, phải phù hợp yêu cầu pháp luật, pháp quy và tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan hiện hành của Nhà nước.

Điều 22 Công ty phát triển xây dựng nhà, ngoài việc tôn trọng quy định của điều 17, 18, 19. 20, 21 của bản Biện pháp này, còn phái xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng kiện toàn, tăng cường đối với quản lý chất lượng công trình khai thác.

Điều 23 Công trình mà công ty phát triển xây dựng nhà kinh doanh, phải phù hợp những yêu cầu.cơ bản dưới đày:

(I) Chất lượng công trình phù hợp yêu cầu của pháp luật, pháp quy, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan hiện hành của Nhà nước, tài liệu thiết kế;
(II) Nhà bán, phải phù hợp yêu cầu sử dụng, đồng thời cung cấp thuyết minh sử dụng, bảo hành và sửa chữa có liên quan;
(III) Đối với nhà bán, do vấn đề chất lượng của bản thân nó, chịu trách nhiệm bảo hành trong thời hạn mà điều 41 của bản Biện pháp này quy định