Loading

wait a moment

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của đơn vị khảo sát thiết kế công trình

Điều 24 Đơn vị khảo sát thiết kế phái chịu trách nhiệm chất lượng cúa hồ sơ khảo sát thiết kế mà đơn vị đó lập.

Điều 25 Đơn vị khảo sát thiết kế phải dựa vào cấp bậc tư cách đám nhiệm nhiệm vụ khảo sát thiết kế tương ứng, không được tự nhận nhiệm vụ vượt quá cấp bậc tư cách hoặc phạm vi nghiệp vụ, phải chịu sự kiểm tra giám sát tư cách của cơ quan giám sát chất lượng công trình.

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của đơn vị khảo sát thiết kế công trình 1

Khảo sát thiết kế xây dựng

Điều 26 Đơn vị khảo sát thiết kế phải tiến hành khảo sát thiết kế dựa vào quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan hiện hành của Nhà nước và hợp đồng, kiện toàn xây dựng hệ thống đám báo chất lượng, tăng cường khống chế chất lượng trong quá trình thiết kế, kiện toàn chế độ thẩm tra hồ sơ thiết kế, tham gia hội thám bản vẽ và làm tốt cóng tác bàn giao kỹ thuật hồ sơ thiết kế.

Điều 27 Hồ sơ khảo sát thiết kế, phải phù họp những yêu cầu cơ bán dưới đây:

(I) Hồ sơ thiết kế phải phù hợp pháp luật, pháp quy, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế công trình có liên quan hiện hành của Nhà nước và quy định của hợp đồng;
(II) Hồ sơ khảo sát công trình phải phản ánh tình hình địa chất công trình, địa hình địa mạo, địa chất thuỷ văn, đánh giá chính xác, số liệu tin cậy;
(III) Độ sâu của hổ sơ thiết kế, phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật giai đoạn thiết kế tương ứng. Bản vẽ thi công phải đồng bộ, các chi tiết phải rõ ràng, thuyết minh ghi chú phải rõ, đầy đủ;
(IV) Vật liệu, thiết bị dùng trong thiết kế phải ghi rõ quy cách, chủng loại, tính năng, mầu sắc, đồng thời đề ra yêu cầu chất lượng, nhưng không được chí định nơi sản xuất.

Điều 28 Đối với công trình xây dựng vừa và lớn, công trình siêu cao tầng, cồng trình dùng kỹ thuật mới, kết cấu mới, trong hợp đồng phải quy định đơn vị thiết kế cử đại diện thiết kế ở hiện trường thi công.