Loading

wait a moment

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của đơn vị thi công

Điều 29 Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chất lượng đối với Công trình mà đơn vị đó thi công.

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của đơn vị thi công 1đơn vị thi công” width=”468″ height=”351″ />

Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chất lượng đối với công trình

Điều 30 Đơn vị thi công phải nhận nhiệm vụ công trinh tương ứng với cấp bậc tư cách, không được tự nhận bao thầu công trình vượt quá cấp bậc tư cách hoặc phạm vi nghiệp vụ, phải thi cóng cẩn thận theo hồ sơ thiết kế khảo sát và tiêu chuẩn kỹ thuật; Phái chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan giám sát chất lượng công trình.

Điều 31 Công trình thực hiện tống bao thầu, đơn vị tổng thầu chịu trách nhiệm công tác báo hành đối với chất lượng công trình và hoàn công bàn giao sứ dụng.
Công trình thực hiện phân bao, đơn vị phân bao chịu trách nhiệm cồng tác báo hành đối với chất lượng và hoàn công bàn giao sử dụng công trình phân bao của mình.

Điều 32 Đơn vị thi công phải kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng, thực hiện chế độ trách nhiệm chất lượng, tăng cường quản lý chất lượng hiện trường thi công, tăng cường công tác cơ bán như tính khối lượng, kiểm tra, làm tốt công tác bổi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng kỹ thuật xí nghiệp, sử dụng rộng rãi kỹ thuật mới và kỹ thuật thích hợp.

Điểu 33 Công trình hoàn công bàn giao sứ dụng phải phù hợp yêu cầu cơ bản dưới đây:

(I) Hoàn thành các nội dung công việc quy định trong thiết kế công trình và trong hợp đồng, đạt được điều kiện hoàn công mà Nhà nước quy định;
(II) Chất lượng công trình phải phù hợp yêu cầu của pháp luật, pháp quy, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan hiện hành của Nhà nước, hồ sơ thiết kế và quy định của hợp đồng, đồng thời cơ quan kiểm tra chất lượng kiểm định là đạt yêu cầu hoặc tốt;
(III) Thiết bị, vật liệu xây dựng chú yếu, cấu kiện mà công trình sứ dụng phải có chứng chí kiểm nghiệm sản phẩm xuất xướng đạt yêu cầu và báo cáo thí nghiệm đưa vào hiện trường cần thiết mà tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.
(IV) Có hồ sơ kỹ thuật công trình và bản vẽ hoàn công hoàn chinh, đã làm các thủ tục công trình hoàn công bàn giao đưa vào sử dụng có liên quan;
(V) Đã ký giấy bảo hành công trình.

Điều 34 Thực hiện bảo hành công trình hoàn công bàn giao sử dụng, đồng thời cung cấp thuyết minh sử dụng, bảo dưỡng, giữ gìn có liên quan.