Loading

wait a moment

Trình tự xây dựng – P1

Sau ngày thành lập nước, Trung Quốc nhiều lần công bố các văn bản có liên quan đến trình tự đầu tư Xây dựng tài sản cố định, chỉ ra nội dung công việc của các giai đoạn trong toàn bộ quá trình của một hạng mục xây dựng từ để xuất, quyết định, thiết kế, thi công đến xây dựng xong đưa vào sản xuất sử dụng. Trình tự như sau: 

– Làm đơn kiến nghị.

Trình tự xây dựng - P1 1trình tự xây dựng” width=”400″ height=”300″ />

Trình tự xây dựng

Xây dụng theo quy hoạch dài hạn kinh tế quốc dân và phát’ triển xã hội, quy hoạch khu vực, ngành nghề, phương châm chính sách xây dựng kinh tế, trên cơ sở điều tra nghiên cứu, thu thập tài liệu, xem xét địa điểm xây dime, phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư đối với công trình định xây dựng, các cơ quan hữu quan, tỉnh, thành phố, khu tự trị hoặc đơn vị đề xuất báo cáo nghiên cứu tính khả thi sơ bộ kèm với đơn kiến nghị xây dựng, dựa theo quyền hạn thẩm duyệt quy mô xây dựng công trình, sau khi được Nhà nước, các bộ liên quan, hoặc tỉnh, thành phố, khu tự trị phê duyệt đưa vào kế hoạch công tác giai đoạn trước xây dựng. Số dự tính đầu tư bước đầu của nó là giá khống chế của công việc chuẩn bị thời kỳ đầu xây dựng, có tác dụng tham khảo đối với quy hoạch.

– Lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi.

Căn cứ vào đơn kiến nghị xây dựng được đưa vào kế hoạch công việc thời kỳ đầu xây dựng, tiến hành nghiên cứu tính khả thi. Nhiệm vụ của nó là tiến hành phân tích luận chứng toàn diện về các mặt kỹ thuật, công trình, kinh tế và điều kiện hợp tác với bên ngoài đối với công trình định xây dựng, lập nhiều phương án so sánh và đánh giá để giới thiệu phương án tốt nhất, đánh giá có thực thi được không, đề xuất báo cáo nghiên cứu tính khả thi, sau khi được các cơ quan tư vấn có liên quan thẩm tra đánh giá, làm chỗ dựa đê quyết định đầu tư. Báo cáo nghiên cứu tính khả thi được phê duyệt, có thể sắp xếp vào kế hoạch xây dựng năm, tiến hành công tác chuẩn bị trước xây dựng và chuẩn bị cơ sở chủ yếu triển khai thiết kế công trình. Số dự tính đầu tư của nó là giá thành khống chế kế hoạch công trình định xây dựng, có tác dụng khống chế khái toán thiết kế sơ bộ. Trong giai đoạn này có thể làm công tác chuẩn bị đối với bên ngoài như tiến hành đàm phán hợp đồng, khảo sát thiết kế, chọn địa điếm, trưng dụng đất đai, dự kiến xếp đặt thiết bị vật tư, chuẩn bị vốn.

– Lập thiết kế tổng thể.

Đối với khu mỏ lớn, khu khai thác dầu, khu làm nghiệp, khu khai hoang, xí nghiệp liên hợp và hạng mục nhập khẩu thiết bị toàn bộ, đê giải quyết những Vấn để nguyên tắc lớn như phương án khai thác tổng thể và bố trí tống thê xây dựng, trước khi thiết kế sơ bộ, dựa vào báo cáo nghiên cứu tính khá thi, báo cáo chọn địa điểm và kế hoạch nhà nước, chú công trình và viện thiết kế tổ chức lập, khi được cơ quan chủ quán liên quan hoặc tinh, thành phố, khu tự trị dự thẩm, thì báo cáo uỷ ban kê hoạch Nhà nước phê duyệt. Công trình lớn, uỷ ban kê hoạch Nhà nước để xuất ý kiến phê duyệt, báo cáo Chính phú để phê duyệt. Số dự tính đầu tư được phê duyệt là để xác định số khống chế tổng đầu tư của công trình.

– Lập thiết kế sơ bộ.

Dựa vào yêu cầu của báo cáo nghiên cứu tính khả thi và tài liệu tin cậy của cơ sở thiết kế, lập phương án thực thi cụ thể, số tổng khái toán thiết kế của nó là hạn mức cao nhất đầu tư hạng mục, Nếu vượt quá 10% số dự tính đầu tư, cần phải báo cáo lại để phê duyệt. Tổng khái toán phê duyệt là chỗ dựa sắp xếp kế hoạch đầu tư công- trình. •

– Lập thiết kế kỹ thuật.

Nói chung hạng mục xây dựng tiến hành theo hai giai doạn: thiết kế sơ bộ và thiết kế bản vẽ thi công. Đối với hạng mục phức tạp về mặt kỹ thuật mà thiếu kinh nghiệm thiết kế, do đơn vị thiết kế đề xuất, được cơ quan chủ quản đồng ý, giữa giai đoạn thiết kế sơ bộ và bản vẽ thi công tăng thêm giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Thiết kế kỹ thuật phải thoả mãn yêu cầu các vấn dề kỹ thuật lớn và thí nghiệm có liên quan, xác định phương án thiết kế và chế tạo thiết bị, trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật lập tổng khái toán sửa đổi, nếu vưọt quá số tổng khái toán thiết kế, phải được cơ quan xét duyệt cũ phê duyệt.

– Lập thiết kế bản vẽ thi công.

Dựa vào yêu cầu của tài liệu thiết kế sơ bộ triển khai thiết kế bản vẽ thi công, nghĩa là hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công. Thiết bị, bản vẽ thi công công trình và thiết kế mô hình, dựa theo tổng khái toán thiết kế đê khống chê dự toán bán vẽ thi công. Dự toán bản vẽ thi công là đê xác định giá thành dự toán công trình, ký kết hợp đồng công trình, thực hiện bao thầu và là chỗ dựa làm các thủ tục kết toán còng trình.
Dựa theo trình tự trước sau, giao thoa, hoặc tiến hành đồng bộ trong xây dựng còn có:

– Chọn địa điểm.

Khi báo cáo nghiên cứu tính khả thi lên cấp trên, phải hoàn thành công việc chọn địa điểm có tính quy hoạch, sau khi báo cáo nghiên cứu tính khả thi được phê duyệt, tiến hành công việc chọn địa điểm.

– Công tác kháo sát.

Kháo sát chủ yếu là chì trắc đặc công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn, khảo sát địa chất công trình, là xác định giá đấu thầu và giá hợp đồng và chọn nhà thầu theo địa điểm.