Loading

wait a moment

Trình tự xây dựng – P2

– Chuẩn bị Xây dựng.

Chủ yếu là báo cáo và xét duyệt báo cáo khởi công, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, uỷ thác thiết kế, chuẩn bị vật tư, nước-điện- hơi-thông tin-đường xá-mặt bằng cần dùng trong thi công, chọn nhà thầu để mời thầu, xác định giá đấu thầu và giá hợp đồng.

– Chuẩn bị sản xuất.
Là chỉ sắp đặt cơ cấu sản xuất, bố trí nhân viên, bồi dưỡng, chuẩn bị kỹ thuật sản xuất, chuẩn bị quản lý kinh doanh, đặt chắc điều kiện họp tác với bên ngoài, chuẩn bị cung cấp vật tư sán xuất.

– Chuẩn bị thi công và thi công.
Tiến hành quy hoạch tổng thê’ thi công, lập thiết kế tổ chức thi công hoặc phương án thi công, thẩm định bản vẽ thi công, chuẩn bị nhân công, vật liệu, dụng cụ, thiết bị tạm thời mà thi công cần dùng để đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công, tổ chức thi công và kịp thời làm kết toán Công trình.

nghiệm thu hoàn công bàn giao sứ dụng.
Toàn bộ công trình xây xong, sau khi tự chạy thử đơn chiếc, chạy không tải đồng bộ, chạy có tải đạt yêu cầu, hình thành năng lực sản xuất, làm tốt nghiệm thu hoàn công và bàn giao tài sản cố định, tiến hành quyết toán hoàn công.

– Đánh giá toàn bộ công trình.
Công trình xây xong đưa vào sản xuất, qua kiểm tra sản xuất thử, tiến hành đánh giá kinh tế kỹ thuật toàn diện công trình.
Dựa theo trình tự xây dựng trên, giá trị khống chế đầu tư ở mỗi giai đoạn là giá trị trước khống chế giá trị sau, giá trị sau chỉnh lý giá trị trước, giá trị sau phải nhỏ hơn giá trị trước. Sơ hoạ trình tự xây dựng công trình và phân chia giai đoạn như hình 4.1.

Trình tự xây dựng - P2 1

 Sơ đồ trình tự xây dựng công trình và chia giai doạn

1. Giai đoạn quyết định đầu tư , (giai đoạn trước khi xây dựng, giai đoạn chuẩn bị thiết kế); 2. Giai đoạn thiết kế (giai đoạn chuẩn bị xây dựng ); 3. Giai đoạn mời thầu (giai đoạn chuẩn bị xây dựng , giai đoạn chuẩn bị thi công ); 4. Giai đoạn thi công (giai đoạn chuẩn bị sản xuất); 5. Giai đoạn hoàn công bàn giao sử dụng (giái đoạn bảo dưỡng, sửa chữa, đánh giá).