Loading

wait a moment

Úng dụng và thuvết minh văn bản giới thiệu của hợp đồng giám sát – P1

1. Hàm ý của người dương sự, đối tượng hạng mục:

– Chủ Công trình gọi tắt là ông chủ. Chủ công trình phải có tư cách mời thầu, nghĩa là có hạng mục công trình và được ghi vào nãm kế hoạch xây dựng, có vốn xây dựng và có vật liệu chính.

Bản thân chủ công trình không đủ lực lượng kỹ thuật xây dựng, phải uý thác cho đơn vị giám sát đảm nhiệm toàn bộ hoặc một phần quyền lợi và nghĩa vụ “đại diện bên A” mà trong hợp đồng thi công quy định.

– Đơn vị giám sát gọi tắt là phía giám sát. Đơn vị giám sát phái có tư cách chủ thể nhận uỷ thác, nghĩa là cấp bậc tư cách của đơn vị giám sát, năng lực đúng đắn và uy tín xã hội tiếp nhận nhiệm vụ. Đơn vị giám sát xã hội phải dựa vào quy định cấp bậc tư cách hoặc phạm vi giám sát được phê duyệt để nhận nhiệm vụ giám sát, đồng thời tiến hành hoạt động giám sát xây dựng công trình một cách công bằng chính trực dựa vào quy định quy trình kỹ thuật có liên quan.

Trong quá trình giám sát công trình, quan hệ giữa chủ công trình, nhà thầu và đơn vị giám sát như hình 

Úng dụng và thuvết minh văn bản giới thiệu của hợp đồng giám sát - P1 1
Quan hệ giữa chủ công trình với đơn vị giám sát và nhà thầu thi công

– ủy thác giám sát hạng mục công trình. Công trình vĩnh cửu mà hai bên quy định nội dung cụ thể trong hợp đồng uỷ thác giám sát là “khách thể” của hợp đồng giám sát, là đối tượng mà quyền lợi và nghĩa vụ của người đương sự chỉ ra, cũng là nội dung công trình và phạm vi nhận thầu của hiệp nghị mà hai bên đạt được.

2. Nghĩa vụ vù chức trách của đơn vị giám sát:

– Giai đoạn trước khi xây dựng:
+ Tiến hành nghiên cứu tính khả thi của hạng mục xây dựng;
+ Cùng tham gia viết nhiệm vụ thiết kế.
– Giai đoạn thiết kế:
+ Đề xuất yêu cầu thiết kế, tổ chức chọn phương án thiết kế;
+ Hỗ trợ chọn đơn vị khảo sát, đơn vị thiết kế, thảo luận ký kết hợp đồng khảo sát, thiết kế, và tổ chức thực thi;
+ Thẩm tra thiết kế và khái (dự) toán.
– Giai đoạn mời thầu thi công:
+ Chuẩn bị và gửi hồ sơ mời thầu, giúp xem xét hồ sơ đấu thầu, đề xuất ý kiến chọn thầu;
+ Giúp chủ công trình và nhà thầu ký hợp đồng nhận thầu.
– Giai đoạn thi công:
+ Giúp chủ công trình và nhà thầu viết báo cáo khởi công;
+ Xác nhận các đơn vị thầu phụ mà nhà thầu chính chọn;
+ Thẩm tra thiết kế tổ chức thi công, phương án kỹ thuật thi công và kế hoạch tiến độ thi công mà nhà thầu đề xuất, góp ý kiến sửa chữa;
+ Thẩm tra danh mục vật liệu và thiết bị cùng với quy cách và chất lượng mà nhà thầu đề xuất, đồng thời thẩm tra tư cách của đơn vị cung cấp vật tư và thiết bị;
+ Đôn đốc, kiểm tra nhà thầu nghiêm chỉnh chấp hành hợp đồng nhận thầu công trình và tiêu chuẩn kỹ thuật công trình;
+ Giải quyết các tranh chấp giữa chủ công trình và nhà thầu;
+ Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị mà công trình sử dụng, kiểm tra các biện pháp an toàn lao động, đề xuất yêu cầu thí nghiệm hoặc thay đổi đối với những cái không đạt yêu cầu;
– Kiểm tra tiến độ công trình và chất lượng công trình, nghiệm thu bộ phận công trình, ký chứng từ thanh toán công trình. Đối với những vi phạm quy phạm, quy trình, khi cần thiết ký thông báo ngừng việc;
+ Ký xác nhận công trình khuất, cùng tham gia xử lý sự cô’ chất lượng công trình, giám sát việc chấp hành phương án xử lý
sự cố;
+ Đôn đốc, chỉnh lý tài liệu hợp đồng và các tư liệu hồ sơ kỹ thuật;
+ Tổ chức đơn vị thiết kế và đơn vị thi công tiến hành nghiệm thu sơ bộ công trình, đề xuất các báo cáo hoàn công nghiệm thu;
+ Thẩm tra kết toán công trình.
– Giai đoạn bảo hành:
Phụ trách kiểm tra tình trạng công trình, ký xác nhận các vấn đề chất lượng.
Các nội dung giám sát được nên ở trên đều dựa vào “Quy định tạm thời giám sát xây dựng” (của Trung Quốc). Với các nội dung trên, phía uỷ thác và phía nhận uỷ thác bàn bạc để quyết định thực hiện giám sát ở giai đoạn nào đó, phía nhận uỷ thác đối với giai đoạn đã bàn bạc quyết định thực hiện khống chế ngày công, chất lượng, chi phí và quản lý hợp đồng, đồng thời lập ra công việc chi tiết đê thực hiện.