Loading

wait a moment

Ứng dụng và thuyết minh văn bản giới thiệu của hợp đồng giám sát – P2

4 Chức trách của chủ Công trình:

– Phụ trách làm hoặc uỷ thác nhà thầu làm các loại thủ tục xin và phê duyệt giai đoạn trước xây dựng;
– Phụ trách làm hoặc uỷ thác nhà thầu làm các loại thú tục xin và phê duyệt di chuyển và đất thi công, nguồn điện, nguồn nước, đường giao thông, giấy phép thi công, giấy phép khởi công;
– Cung cấp các tư liệu kỹ thuật có liên quan, bao gồm tài liệu thiết kế, tài liệu khảo sát , bán vẽ thiết kế, khái dự toán thiết kế và các hợp đồng nhận thầu công trình có liên quan;
– Chủ cỏna trình phải cử một người đại diện hiếu rõ phạm vi công trình, có quyền quyết định nhanh chóng và cung cấp tài liệu ngay. Hợp đồng giám sát khi có hiệu lực, đom vị giám sát sẽ dựa vào hợp đồng và toàn quyền phụ trách giám sát đối với nhà thầu, ý kiến công việc và yêu cầu của chủ công trình đối với nhà thầu, phải thông qua đơn vị giám sát đê thực hiện;
– Chủ công trình trong hợp đồng ký với đơn vị khảo sát thiết kế và nhà thầu thi công, phải ghi rõ điều khoản uỷ thác giám sát cùng với chức trách và quyển lợi giám sát, đê đảm bảo nhà thầu tiếp nhận sự quản lý giám sát đúng đắn của kỹ sư giám sát đối với công trình xây dựng. Hợp đồng phải ghi rõ đơn vị giám sát
có quyền yêu cầu nhà thầu thay đối cán bộ quản lý và cán bộ thi cônc mà không đảm nhiệm được công trình này;
– Chủ công trình chịu trách nhiệm thông báo có liên quan tới uỷ thác giám sát cho các đơn vị có liên quan để các đơn vị có liên quan phối hợp côn2 tác cùng với kỹ sư giám sát;
– Chủ công trình phải cung cấp nơi làm việc hiện trường và nhà ỏ’ cần thiết cho nhân viên giám sát , đồng thời giải quyết các vấn đề về sinh hoạt của họ.
“Quy định tạm thời giám sát xây dựng” chỉ rõ: Chủ công trình dựa vào tình hình thực tế có thể uỷ thác một đon vị giám sát xã hội đảm nhiệm giám sát toàn bộ hoặc một phần giai đoạn của hạng mục công trình xây dựng, cũng có thể uý nhiệm một số đơn vị giám sát xã hội lần lượt đảm nhiệm giám sát các giai đoạn khác nhau. Đồng thời chủ công trình phải thông báo cho các đơn vị có liên quan nội dung và chức trách uỷ nhiệm giám sát, đê đơn vị giám sát triển khai CÔI12 việc thuận lợi. Đồng thời phải chú ý chức trách của chủ công trình khôn2 được mâu thuẫn với các quy định có liên quan tronư họp đồn2 thi công.

5. Giao quyền cho kỹ sư giám sát tin tưởng

Thôn2 qua trao đổi hai bên, chủ công trình đồng ý đơn vị giám sát đề xuất cơ cấu tổ chức giám sát công trình dựa vào yêu cầu công trình, đồn2 thời uỷ thác cho người chỉ định trao đối chọn kỹ sư giám sát trưởng hạng mục, giao cho toàn bộ hoặc một phần quyển lực điểu hành xử lý nghiệp vụ giám sát đại diện điều hành trong phạm vi hợp đồng giám sát công trình, dựa theo các quy định có liên quan của luật hợp đồng quản lý kinh tế của Nhà nước và địa phương.
KI
Kỹ sư giám sát trưởng là người được uý thác trong hợp đổng uỷ thác giám sát , mang danh “người đại diện uỷ thác” có trách nhiệm pháp luật. Thực hiện chức trách “đại diện bên A” trong thực hiện hợp đồng thi công, bên B phái chịu sự giám sát này.
Kỹ sư giám sát trưởng có thể giao cho kỹ sư giám sát phụ trách các việc sự vụ riêng rẽ, Kỹ sư giám sát được uỷ thác thay mặt kỹ sư giám sát trưởng đảm nhiệm trách nhiệm mà mình phụ trách. Các ý kiến đồng ý của kỹ sư giám sát trong phạm vi uỷ thác giám sát của bên A thuộc hợp đồng thi công , đều xem như sự đồng ý của kỹ sư giám sát trưởng. Trình tự của kỹ sư giám sát trưởng uỷ nhiệm hoặc triệu hồi kỹ sư giám sát giống như “đại diện bên A” .
Chưa được chủ công trình giao quyền, kỹ sư giám sát trưởng không có quyền tự động thay đổi họp đồng bao thầu công trình ký kết giữa chủ công trình và nhà thầu, do vậy, kỹ sư giám sát trưởng không có quyền huỷ bỏ nghĩa vụ của bên B trong hợp đồng.
ơ nước ngoài , có hợp đồng giám sát là lấy danh nghĩa của kỹ sư giám sát trưởng ký với ông chủ.

6. Tiền công giám sút vù quy định chi trả:

Dựa theo quy mô. mức độ phức tạp và chiều sâu giám sát của hạng mục công trình, hai bên đổng ý tiền công giám sát công trình theo tý lệ phần trăm tổng quyết toán công trình trong phạm vi đảm nhiệm giám sát (trong đó giai đoạn thiết kế là mấy phần trăm, giai đoạn thi côns là mấy phần trăm, giai đoạn mời thầu thi công là mấy phần trăm).
Hợp đồng sau khi hai bên ký phải đóng dấu, trong vòng 15 ngày chủ công trình tạm ứng cho đơn vị giám sát số tiền mà hai bên đã thoả thuận; sau khi khảo sát thiết kế xong, giao tiền công đã thoả thuận; sau khi quyết định đấu thầu, giao tiền công đã thoá thuận; sau khi hoàn côns công trình xây dựng, giao tiền công đã thoả thuận. Số cuối cùng giao đủ khi hoàn công, lấy tổng chi phí kết toán làm cơ sỏ’ đê thanh toán.
Những chủ công trình không chi trả theo quy định nói ở trên, cứ kéo dài một tháng, phải phạt 10% số tiền dư quá kỳ chưa chi trả.
Những nội dung trên là lập trên co’ sở yêu cầu của “Quy định tạm thời giám sát xây dựng”. Tiền công giám sát và cách chi trả do đơn vị giám sát xã hội và chủ công trình dựa vào giai đoạn uỷ thác giám sát và mức độ công tác giám sát thoả thuận quyết định, đồng thời ghi vào trong họp đồng giám sát.
Tiền công giám sát cũng có thê tính theo các cách sau;
– Theo cách trả lương nhân viên giám sát và chi phí quản lý;
– Theo tỷ lệ nhất định giá thành công trình giám sát;
– Khoán toàn bộ chi phí;
– Theo phương thức tính khác mà hai bên thoả thuận.

7. Thưởng, vi phạm và đền hù:

Tiền công giám sát mà hợp đồng quy định, nếu đơn vị giám sát hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng, có thể lấy hết tiền công. Nếu đơn vị giám sát thiếu cẩn thận xẩy ra tổn thất sự cố chất lượng, trừ đơn vị thi côns đám nhiệm trực tiếp tổn thất thi công, đơn vị giám sát phải dựa theo tỷ lệ thu lệ phí trả lại tiền công giám sát, cách tính là:
Tiền tổn thất trực tiếp X tỷ lệ phần trăm chi phí giám sát = chi phí giám sát phải trả lại.
Đối với những kiến nghị hợp lý của kỹ sư giám sát, đáp ứng yêu cầu chất lượng công trình mà tiết kiệm đầu tư, chủ công trình phải lấy 30% phán tiết kiệm đầu tư làm tiền thưởng cho kỹ sư giám sát.