Loading

wait a moment

Uỷ thác của giám sát xã hội

Phương pháp chọn đơn vị giám sát xã hội giống như phương pháp chọn đon vị thiết kế. Nhưng, do tổ chức giám sát xã hội có nhiều dạng thức, đồng thời động chạm đến sự ràng buộc của một số pháp luật, quy dịnh, điều lệ có liên quan, do đó làm cho phương pháp chọn dơn vị giám sát xã hội giốns như phương pháp chọn đơn vị thi còng, quá trình cụ thê như sau:

– Xác định dạng thức tổ chức giám sát mà hạng mục còng trình dự kiến sử dụng, tìm hiếu có phái chịu sự hạn chế của pháp luật, quy định, điều lệ hay không, đồng thời, xác định văn bán hợp đồng giám sát phù họp với dạng thức tổ chức giám sát.

– Dự thảo thuyết minh chú yếu có liên quan đến công trình và thuyết minh dạnc thức tổ chức giám sát dinh sứ dụng.

– Thông qua mời thầu công khai, mời các dơn vị giám sát (trừ mời người giám sát).

– Tiến hành sơ tuyển dựa trên tài liệu mà dơn vị giám sát đấu thầu cung cấp, đê chọn một sò đơn vị giám sát tương đối
vừa ý.

– Gửi bản sơ bộ thẩm tra tư cách cho các đơn vị giám sát sơ tuyển.

Nội dung của bản sơ bộ thâm tra cơ bán bao gồm:

+ Sơ lược lý lịch của đơn vị giám sát: gồm thời gian thành lập đơn vị, nghiệp vụ kinh doanh chính và kiêm nhiệm, địa điểm, điện thoại, điện báo, số fax , số bưu chính của đơn vị;

+ Dạng thức tổ chức, bố trí cơ cấu nhân viên, trình độ kỹ thuật của đơn vị giám sát Xây dựng;

+ Vốn của đơn vị giám sát: bao gồm cấp bậc, mức đầu tư của công trình lớn nhất đã giám sát, diện tích xây dựng và chủng loại;

+ Lượng công việc giám sát mà đơn vị giám sát hiện có, gồm số lượng công trình hiện có, quy mô, vốn đầu tư và dự kiến sau khi nhận nhiệm vụ giám sát mới;

+ Tài liệu đã ký của công trình mà đơn vị giám sát đã giám sát, phải kê ra một số nhất định tên, điện thoại, địa chỉ của chủ dầu tư công trình lớn nhất mà đã giám sát để tiện điều tra nghiên cứu;

– Dựa vào tư liệu dự thẩm tư cách, dùng phương pháp bình quân gia quyền, chọn ra đơn vị giám sát được đánh giá ờ vòng sau. Bảng tuyển chọn như bảng dưới.

Uỷ thác của giám sát xã hội 1

Uỷ thác của giám sát xã hội 1

Ghi chú : 1. Chủ công trình có thê dựa vào dặc điểm của công trình dê .xác dinh các hệ số của các nội dung;
2. Phương pháp ghi diêm do chủ công trình quy dinh;
3.Điểm sô’ của mỗi mục nhân với hệ sô của mục dó là điểm số từng phần;
4. Tổng cùa diêm sơ rừng phún lủ tống số điểm số. Dơn vị giám sát có tổng số điểm sô’ cao nliất lờ (lơn vị giám sát tương (lỏi lý tương, có thế cho rằng năng lực thích ứng cùa dơn vị giám sát nàv tốt nhất.

– Dựa vào kết quà dự thâm, tiến hành chung thẩm năng lực cua đon vị giám sát đối với công trình này.

Nội dung của chung thẩm dựa theo yêu cầu của chú công trình do đơn vị giám sát nêu ra, như:

+ Đề xuất cơ cấu tổ chức, nội dung công tác, bố trí cán bộ định sử dụng giám sát ở công trình này;

+ Cung cấp thuyết minh bằng văn bản, đơn vị giám sát sẽ làm việc như thế nào trong giai đoạn giám sát (thiết kế hoặc thi công);

+ Cung cấp kế hoạch tiến độ các bộ phận chú yếu của còng trình này, nhằm đáp ứng yêu cầu thời gian thi công;

+ Đơn vị giám sát sẽ thực hiện các nghĩa vụ dưới đây trong giám sát công trình như thế nào:

. Quán lý giá thành-khái toán, dự toán, báo cáo giá thành,…;
. Quán lý tiến độ-hệ thống kê hoạch tiến độ, chúng loại, ứng dụng, điểu chính,…;
. Quán lý chất krợng-khống chế chất lượng toàn bộ quá trình;
. Quan lv hợp đồng-phân tích hợp đổng, mời thầu, đấu thầu, phối hợp,…;
. Quán lý tin tức-truyền tin tức, tài liệu văn bản;
. Quán lý rủi ro-báo hiểm cỏnc trình, gánh chịu, chủ trương vể
rủi ro,…;
. Quản lý giá cá-giá công trình, phân tích eiá thành, tuổi thọ cône trình.

+ Thuyết minh đặc client của cô ne trình này và các biện pháp cụ thê sử dune dựa vào các đặc điểm dó;

+ Nêu lên số giờ công dự kiến cần thiết giám sát cỏne trình này.

+ Đánh giá bánc chung tham, từ đó lai tuyển lần cuối dơn vị ciám sát định chọn;

+ Chú công trình eập mặt với đơn vị giám sát dự kiến chọn, nội dung gặp mặt nhằm vào nhữne vấn dể ẹiám sát công trình do chủ công trình đề xuất. Trong cuộc gặp mặt trao đổi. vc vấn dể chi phí giám sát cône trình, dơn vị giám sát đều giao cho chú công trình bằng phone bì kín, dợi cuộc gặp mặt với các dơn vị giám sát kết thúc, đánh giá, sau khi xếp thứ tự. lại mò’ phong bì báo giá chi phí giám sát. done thời xép thứ tự theo báo giá cùa các đon vị giám sát. Cuối cùng, từ hai số thứ tự này xác định sơ bộ đon vị giám sát được chọn (dù được chọn hay không được chọn, chủ công trình đểu thông báo bằne văn bản cho các đon vị giám sát dự kiến chọn);

– Chủ công trình và đơn vị giám sát được chọn sơ bộ tiến hành đàm phán vể hợp đồng giám sát. Chú cóng trình phái giài thích chi tiết, toàn diện về các điều khoán hợp đồng với đon vị giám sát đế đạt được ý kiến thống nhất.