Loading

wait a moment

Xây dựng hệ thống tin tức quán lý giám sát

1. Tư tưởng chỉ đạo – ứng dựng hệ thống quản lý tin tức giám sát:

Tư tưởng chi đạo xây dựng hệ thống quán lý tin tức giám sát là lấy quản lý mục tiêu hạng mực xây dựng (mục tiêu ngày công, chất lượngi đầu tư) làm trung tâm, thông qua quy hoạch mục tiêu trước lúc thực thi hạng mục và khống chế mục tiêu trong quá trình thực thi hạng mục, cô’ gắng thực hiện tốt mục tiêu.

Trong công tác giám sát hạng mục xây dựng, quy hoạch giám sát là văn bản chí đạo toàn bộ quá trình công tác giám sát, nó là chỗ dựa để tiến hành ba khống chế lớn (khống chế đầu tư, khống chế tiến độ, khống chế chất lượng).

Nội dưng chủ yếu của quy hoạch giám sát gồm có: tình hình công trình, tổng mục tiêu của hạng mục, tố chức hạng mục, tố chức nhóm giám sát, quản íý tin tức, khống chế đầu tư, khống chế tiến độ, khống chế chất lượng

Vì vậy, nhiệm vụ công tác chư yếu của quản lý giám sát“>hệ thống tin tức quản lý giám sát là trên cơ sở nguyên lý và phương pháp quy hoạch mục tiêu hạng mục và khống chế trạng thái động, tiến hành quản lý có tính chất trợ giúp đôi với toàn bộ quá trình giám sát xây dựng.

Xây dựng hệ thống tin tức quán lý giám sát 1

Xây dựng hệ thống tin tức quán lý giám sát 1

Nội dung chủ yếu của quy hoạch giám sát xây dựng

2. Nguyên tắc của hệ thống tin tức quản lý giám sát xây dựng:

– Nguyên tắc của hệ thống. Xây dựng hệ thống tin tức quản lý giám sát phải xuất phát từ nguyên tắc hệ thống, làm cho chức năng giám sát tương quan với cơ cấu tố chức giám sát, nhịp nhàng với hệ thống quản lý tin tức giám sát.
– Nguyên tắc tính thống nhất của công tác hệ thống. Nâng cao hiệu xuất công tác của cả hệ thống, phải làm cho công tác giám sát đạt được yêu cầu tiêu chuẩn hoá, quy phạm hoá.
– Tính thích line và độ tin cậy tương đối mạnh. Do môi trường bên ngoài của các hạng mục công trình khác nhau; đối với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, đòi hỏi hệ thống có tính thích ứng tương đối mạnh và tính linh hoạt tương đôi tốt.

3. Xâv dựng tiền đề của hệ thống tin tức quản lý giám sát:

– Cơ cấu tổ chức hợp lý;
– Tố chức quy trình công tác hợp lý;
– Chế độ quán lý tin tức hợp lý.

4. Phương thức xây dựng hệ thống tin tức quản  lý giám sát của quá trình khai thác:

Có ba phương thức lập hệ thống tin tức quản lý giám sát: phương thức từ trên xuống dưới; phương thức từ dưới lên trên; phương thức phân tích từ trên xuống dưới, thực hiện từ dưới lên trên. Quá trình khai thác hệ thống tin tức quản lý giám sát

Xây dựng hệ thống tin tức quán lý giám sát 1

Quá trình khai thác hệ thống tin túc quán lý giám sát